Summarize

[Šī termina skaidrojums tika sagatavots Kultūras mantojuma tiesību vārdnīcas projekta, kuru īsteno Latvijas Kultūras akadēmija, Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte un ArtLaw.club, ietvaros. Projektā darbojas Dr. art., LL.M Anita Vaivade, LL.M Līga Ābele, Dr. iur. Vadims Mantrovs, PhD ling., LL.M Anna Mutore un PhD iur.cand. Irina Oļevska. Projektu atbalsta Valsts Kultūrkapitāla fonds.

Šī termina skaidrojumu sagatavoja PhD iur.cand. Irina Oļevska]

  • Vispārējā definīcija

[Arheoloģiskie izrakumi ir] arheoloģiskās izpētes darbi, ko uz Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes izdotas atļaujas pamata veic attiecīgo kvalifikāciju un pieredzi ieguvušie speciālisti.   

  • Tiesību aktos sniegtā definīcija

Nav

  • Skaidrojums

Arheoloģisko izpētes darbu veikšanai Latvijā ir nepieciešama attiecīga izglītība, pieredze un Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes (NKMP) izsniegta atļauja. Tā, saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.720[1] 38.punktu, arheoloģiskās izpētes darbus (arheoloģiskos izrakumus; arheoloģiskās uzraudzības darbus; arheoloģisko objektu apzināšanu, ja tā saistīta ar iejaukšanos kultūras piemineklī) drīkst vadīt tikai kvalificēti speciālisti ar iegūto augstāko humanitāro izglītību, divu gadu pieredzi arheoloģiskās izpētes darbos un saņemtu NKMP atļauju.  Arheoloģiskās izpētes darbiem nepieciešamās atļaujas saņemšanai NKMP iesniedz iesniegumu, kurā norāda paredzamo darbu veidu un pamato darbu veikšanas nepieciešamību, ar kultūras pieminekļa īpašnieku (valdītāju) saskaņotu izpētes programmu un darbu aprakstu (t.sk., norādot paredzamo darbu vietu, apjomu un izpildīšanas veidu), kā arī arheoloģiskās izpētes darbu vadītāja kompetenci apliecinošu informāciju (izglītību apliecinošu dokumentu, pieredzes aprakstu) (37.punkts). Pirms atļaujas izsniegšanas NKMP izvērtē iesniegtos dokumentus. Atļaujā var tikt norādīti īpaši arheoloģisko darbu veikšanas nosacījumi, ja tādi ir nepieciešami. Ja persona veic arheoloģiskās izpētes darbus pirmo reizi, tai tie jāveic pieredzējuša un kvalificēta speciālista uzraudzībā (38.punkts).  Pēc arheoloģiskās izpētes darbu pabeigšanas atļaujā noteiktajā termiņā NKMP iesniedz izpētes darbu pārskatu. Pārskatā iekļauj pētāmā objekta raksturojumu, darbu procesa gaitu, atklājumu aprakstu, ilustratīvo materiālu (piemēram, plānus, fotoattēlus, zīmējumus), atradumu dokumentācijas sarakstus, aktus par senlietu nodošanu glabāšanā publiskos muzejos (39.punkts).Šāda pārskata esamība ir priekšnosacījums atļaujas izsniegšanai tai pašai personai nākamiem arheoloģiskās izpētes darbiem.

Saskaņā ar Kultūras pieminekļu aizsardzības likuma 21.panta otro daļu, tādus kultūras pieminekļu izpētes darbus, kas var novest pie kultūras pieminekļa pārveidošanas, ieskaitot arheoloģisko izpēti, drīkst veikt tikai ar NKMP rakstveida atļauju un tās kontrolē. Tāpat, tam, kurš plāno veikt celtniecības, meliorācijas, ceļu būves, derīgo izrakteņu ieguves un citu saimniecisko darbu, par saviem līdzekļiem jānodrošina kultūras vērtību apzināšana paredzamo darbu zonā (likuma 22.pants). Tā, piemēram, “lielākā arheoloģiskā un kultūrvēsturiskā apzināšanas un izpētes ekspedīcija pēdējo 50 gadu laikā, kas deva daudz jaunas atziņas gan par apzināšanu, tās metodiku, pielietojumu un efektivitāti” notikusi Rail Baltica trases kultūrvēsturiskā apzināšanas gaitā (sk. Pabeigta kultūrvēsturiskā izpēte Rail Baltica trasē).

Tam, kurš saimnieciskās darbības rezultātā atklāj arheoloģiskus vai citus objektus ar kultūrvēsturisku vērtību, par to nekavējoties jāziņo NKMP un turpmākie darbi jāpārtrauc (22.pants).

Par kultūras pieminekļu, to teritoriju un aizsardzības zonu izpētes un arheoloģisko izrakumu veikšanu bez normatīvajos aktos noteiktās atļaujas vai pārkāpjot atļaujas noteikumus ir paredzēta administratīva atbildība (Kultūras pieminekļu aizsardzības likuma 33.pants) vai kriminālā atbildība par kultūras priekšmeta iznīcināšanu, bojāšanu vai apgānīšanu (KL 229.panta otrā daļa).

Arheoloģiskā mantojuma izpētei, saglabāšanai un popularizēšanai arheologi un arheoloģijas interesenti ir apvienoti 2009.gadā dibinātā Latvijas arheologu biedrībā, kurā uz 2021.gada novembri ir 69 biedri.

Citi informācijas avoti

  • Atļauja izpētes darbiem: procesa apraksts, pieejams: https://latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p4060/ProcesaApraksts -
  • Pabeigta kultūrvēsturiskā izpēte Rail Baltica trasē, 05.02.2019., pieejama: https://edzl.lv/aktualitates/projekta-jaunumi/pabeigta-kulturvesturiska-izpete-rail-baltica-trase

[1] 2021.gada 26.oktobra Ministru kabineta noteikumi Nr.720 Kultūras pieminekļu uzskaites, aizsardzības, izmantošanas un restaurācijas noteikumi

Mēs izmantojam sīkdatnes, lai nodrošinātu Jums labāku apmeklēšanas pieredzi. Turpinot skatīt mūsu platformu, Jūs automātiski pieņemas un piekrītat šai praksei
Piekrītu